Zásady spracúvania osobných údajov

AHD Group s.r.o.

Portál www.chudni.eu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť AHD Group s.r.o., vedomá si významu ochrany osobných údajov a zabezpečenia pri poskytovaní služieb užívateľom, prijala adekvátne opatrenia pre zaistenie zabezpečenia osobných údajov všetkých užívateľov.
 2. Spoločnosť AHD Group s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016.
 3. Spoločnosť AHD Group s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov vydáva tieto zásady, ktoré obsahujú základné parametre spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb na internetovej stránke chudni.eu (ďalej len “chudni.eu”).
 4. Spoločnosť AHD Group s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto zásad, pričom o zmenách bezodkladne informuje zverejnením aktuálneho znenia na chudni.eu s uvedením dátumu, od ktorého sú zmeny platné.
 5. Prevádzkovateľom chudni.eu je spoločnosť AHD Group s.r.o., Černík 4, Černík 941 05, IČO 46819991, email: gdpr@chudni.eu,  (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

II. Definície

 • Osobné údaje – údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu;
 • Súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov;
 • Spracúvania osobných údajov – spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;
 • Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov;
 • Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobnú údaje v mene prevádzkovateľa
 • Zodpovedná osoba – osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona;
 • Užívateľ – osoba, ktorá používa chudni.eu bez ohľadu na to, či sa jedná o Klienta alebo o neregistrovaného návštevníka;
 • Firma – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa na chudni.eu;
 • Chudni.eu – webový portál umiestnený na adrese https://chudni.eu;
 • Účet – účet Klientov na chudni.eu;
 • Služby – služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu chudni.eu.

III. Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom, tak aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávné z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

IV. Newsletter

 1. Prevádzkovateľ na chudni.eu umožňuje zasielanie newsletteru s aktuálnymi reklamnými a marketingovými informáciami.
 2. Užívateľ zaškrtnutím príslušnej kolonky udeľuje súhlas so spracúvaním svojho emailu pre účely zasielania newsletteru s reklamnými a marketingovými informáciami týkajúcich sa Služieb Prevádzkovateľa.
 3. Svoj súhlas so spracúvaním údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať v odkaze v prijatom newsletteri alebo prostredníctvom emailu Prevádzkovateľa gdpr@chudni.eu.
 4. Tento systém Prevádzkovateľa je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 5. Účelom spracúvania je poskytnutie reklamných a marketingových informácií týkajúcich sa Služieb Prevádzkovateľa Užívateľom. Súhlas je daný na dobu určitú na obdobie 3 rokov.

V. Registrácia

 1. Prevádzkovateľ na chudni.eu umožňuje vytvorenie Účtu pre využitie ďalších Služieb Prevádzkovateľa.
 2. Záujemca zaškrtnutím príslušnej kolonky prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a následne udeľuje súhlas so spracúvaním Osobných údajov (meno, priezvisko, email).
 3. Účelom spracúvania Osobných údajov je vedenie Účtu a poskytnutie Služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je daný na dobu určitú na obdobie 3 rokov.VI. Spoločné ustanovenie

Spoločnosť AHD Group s.r.o. je Prevádzkovateľom – osobou podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje sú uchovávané na obdobie 3 rokov od udelenia súhlasu. Užívateľ môže tento súhlas opakovane predĺžiť potvrdením predlžovacieho emailu. Po uplynutí tejto doby budú údaje v anonymizovanej podobe uchovávané pre štatistické účely. Udelený súhlas je nevyhnutný k vedeniu Účtu a ku sprostredkovaniu ponúk.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu gdpr@chudni.eu.

Osobné údaje sú spracúvané automaticky.

Pri spracúvaní Osobných údajov dochádza k cezhraničnému prenosu do USA. Európska komisia vydala 12.7.2016 vykonávacie rozhodnutie o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Užívateľ má právo:

 • na prístup k Osobným údajom,
 • na opravu Osobných údajov,
 • na vymazanie Osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
 • namietať spracúvanie Osobných údajov,
 • na prenosnosť Osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ bude informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov.

Užívateľ môže na Prevádzkovateľa podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ zriadil funkciu zodpovednej osoby, je ňou Vigaš Denis, email: gdpr@chudni.eu. Zodpovedná osoba je zároveň kontaktom pre všetky záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V Černíku dňa 10.11.2020, AHD Group s.r.o.